* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .de, .eu, .at, .com, .net, .org